Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.   zamknij

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą od 19 grudnia 2017 roku do 12 stycznia 2018 roku.

Rekrutacja do projektu zostaje wydłużona i w związku z tym nowy termin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych to 19.12.2017 - 31.01.2018

TERMINY SPOTKAŃ REKRUTACYJNYCH

 

Rekrutacja do projektu została zakończona

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

 

Załączniki do formularza rekrutacyjnego:

Oświadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP

Oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP

Oświadczenie osoby biernej zawodowo

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej

Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z przyjętymi kryteriami kwalifikacji do udziału w projekcie

 

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Karta oceny rozmowy rekrutacyjnej

 

Dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie:

Oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych

Deklaracja udziału w projekcie

Ankieta badająca status Uczestnika

Oświadczenie Uczestnika projektu

Oświadczenie o uczestnictwie w jednym projekcie

Oświadczenie o ubezpieczeniu

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minims

 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad osobami zależnymi

Umowa na otrzymanie wsparcia szkoleniowo doradczego

 

Dokumenty dla Uczestników projektu:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Biznesplan

Karta oceny formalnej biznesplanu

Karta oceny merytorycznej biznesplanu

 

Dokumenty związane z posiedzeniem KOW:

Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznes planu

 

Wsparcie finansowe i pomostowe:

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego finansowanego

Umowa o świadczenie usług doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Wytyczne do podpisania umów na dotację

 

Dokumenty związane z zabezpieczeniem umów:

Deklaracja wekslowa 

Kwestionariusz poręczyciela

Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim Beneficjenta pomocy

Oświadczenie o ustanowieniu rozdzielności majątkowej w małżeństwie Beneficjenta pomocy

Weksel własny in blanco

 

Dokumenty dodatkowe:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

 

Dokumenty dotyczące rozliczania wsparcia pomostowego finansowego:

Oświadczenie o zrealizowanych wydatkach z tytułu wsparcia pomostowego

Zestawienie wydatków w ramach wsparcia pomostowego finansowego

 

Dokumenty dotyczące rozliczania wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej):

Opis dokumentu księgowego wsparcie finansowe

Oświadczenie Beneficjenta pomocy

Oświadczenie dotyczące parametrów zakupu używanego środka trwałego

Oświadczenie dotyczące środka transportu

Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z Biznesplanem

Oświadczenie sprzedawcy używanego środka trwałego

Protokół zdawczo-odbiorczy robót remonotowo-budowlanych

Rozliczenie dotacji inwestycyjnej

Wniosek o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego

Zestawienie przesunięć w harmonogramie rzeczowo-finansowym

Zestawienie wydatków inwestycyjnych objętych dotacją